Ochrana osobních údajů

 Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává svobodně poskytnuté osobní údaje kupujícího a to jméno, příjmení, adresu, email, telefonní číslo, protože zpracování těchto osobních údajů je nevyhnutné k plnění kupní smlouvy, jejichž stranami jsou kupující a prodávající a rovněž k vyřízení žádosti kupujícího před uzavřením kupní smlouvy související se zbožím a službami prodávajícího a pro plnění povinnosti prodávajícího vyplývajících z všeobecně závazných právních předpisů. Zpracovávání osobních údajů prodávajícím se vykonává na dobu nutnou k výkonu práv a povinnosti vyplývajících ze smlouvy a z všeobecně závazných právních předpisů.

 Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky projevit svůj souhlas se zasíláním informací o novinkách a speciálních nabídkách prodávajícího (newsletter).

Zaškrtnutím tohoto políčka tak kupující jako dotčená osoba uděluje svobodně a dobrovolně prodávajícímu ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisu EU svůj výslovný souhlas s zpracováním poskytnuté emailové adresy k marketingovým účelům - zasílání newslettra prostřednictvím elektronické pošty (emailů). Tento souhlas s zpracováváním osobních údajů uděluje kupující na dobu 5 let.

Objednávku zboží je možné uskutečnit i bez registrace, přičemž zadané údaje budou uchovány pouze jednorázově pro uskutečnění konkrétní objednávky zboží. Zadané údaje může kupující zkontrolovat v doručené potvrzující mailové zprávě s uvedeným online odkazem na objednávku. Změnu nebo korekci údajů v objednávce nebo registrací lze provést telefonicky nebo mailem.

Kupující zodpovídá za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů je kupující povinný jejich změnu bezodkladně oznámit prodávajícímu a nebo je přímo aktualizovat ve svém uživatelském účtě.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (k zasílání newslettra) může kupující kdykoliv odvolat, a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emailu od prodávajícího nebo zasláním emailu prodávajícímu.

V případě neaktuálnosti poskytnutých osobních údajů, odvoláni souhlasu se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu a nebo doby, na kterou byl udělený souhlas k zpracování osobních údajů a nebo pokud je ukládáni z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřípustné, budou uložené osobní údaje vymazány.

Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kde jsou rovněž upravené i práva kupujícího jako dotčené osoby.

Kupující má právo na bezplatné poskytnutí informací o zpracování jeho uložených údajů. Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisů má kupující zároveň právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na omezení (blokováni) zpracováni osobních údajů, právo namítat zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, právo na výmaz osobních údajů, zejména tehdy, když už nejsou nutné k účelům, na které se získávaly a nebo jinak zpracovávaly nebo pokud odvolal svůj souhlas na jejich zpracování a nebo neexistuje jiný právní základ pro zpracování, případně pokud se osobní údaje zpracovaly nezákonně. Rovněž má kupující v případě splnění stanovených podmínek právo na přenos údajů tj. má právo získat své osobní údaje, které prodávajícímu dobrovolně poskytl, a to v elektronické formě, v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenosnost údajů).

V případě, že si u prodávajícího uplatňuje kupující některé z práv dotčené osoby dle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a se žádosti kupujícího není možné ověřit totožnost a nebo v případě, že má prodávající oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si prodávající právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotčená osoba má kupující právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů ČR, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se jeho osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

Prodávající vyhlašuje, že v souladu s čl. 5 odst.1 písm. a) a písm. b) Nařízení, bude osobní údaje kupujícího získávat výhradně na účel uvedený v těchto obchodních a reklamačních podmínkách.

Kupujícího osobní údaje mohou být poskytnuty i jiné třetí osobě (příjemcům), pokud je to nevyhnutné k plnění kupní smlouvy. V rámci zpracování objednávky a plnění kupní smlouvy jsou údaje kupujícího v nevyhnutelném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelům služeb prodávajícího, jako např. poskytovatel logistických služeb, přepravce, banky apod. Údaje mohou být těmito poskytovateli služeb použité výhradně na účely plnění kupní smlouvy. Prodávající oznamuje tímto kupujícímu, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty a zpřístupněny následujícím třetím stranám, resp. okruhu příjemců:

Česká pošta, s. p. Praha 1, Politických vězňů 909/4, 225 99, zapsaná v OR: vedená u Městského soudu v Praze zn. A 7565
TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, Opravářská 944/2, 102 00 PRAHA 10 - Hostivař, zapsaná v OR: vedená u rejstříkového soudu v Praze pod sp. zn. A 59349

Při zpracování osobních údajů kupujícího na marketingové účely jsou údaje kupujícího v nevyhnutném rozsahu poskytované smluvním poskytovatelům služeb prodávajícího, a to zejména poskytovateli marketingových služeb. Osobní údaje kupujícího mohou být těmito poskytovateli služeb prodávajícího použité výhradně pro účel, na který kupující udělil prodávajícímu souhlas.

 

Kompletní Obchodní podmínky si umíte prohlédnout ZDE.