Reklamační formulář

Reklamační formulář si můžete stáhnout ZDE.

Reklamační podmínky

1.      Všeobecné ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracovaný dle Občanského zákoníku v znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“) u kterého jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti na chyby (dále jen „Reklamace“).

„Prodávající“ je:

obchodní společnost NOMILAND s.r.o. se sídlem Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, IČ: 033 80 963, zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 59952.

Společnost Nomiland provozuje internetový obchod senzahracky.cz

„Kupující“ je:

-          spotřebitel (osoba, která nakupuje zboží pro osobní spotřebu a nebo pro potřebu příslušníků své domácností a

-          fyzická a nebo právnická osoba – podnikatel, který s prodávajícím uzavřel smlouvu o koupi zboží.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelé berou na vědomí, že podmínky záruky (především záruční lhůta) můžou být odlišné od podmínek záruky pro spotřebitelé a vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím – podnikatelem jsou upravené Obchodním zákoníkem.

2.      Záruční podmínky

Pokud bylo zboží kupujícímu dodáno v poškozeném obalu, je oprávněný zásilku nepřevzít. V tomto případě zůstává zachovaný nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění Prodávajícího a nebo na vrácení kupní ceny dle zvolení Kupujícího.

Pokud se vyskytnou chyby zboží v záruční lhůtě, kupující může uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční lhůty je 24 měsíců, dle ustanovení zákonu. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím.

V případě reklamace odešlete  zboží na naši adresu Nomiland s.r.o., Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice.

Kupující je oprávněný odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinné vrátit vše, co jim bylo na jejím základu poskytnuto.

                3.     Odpovědnost za vady zboží a záruk

A.) Záruční doba pro veškeré prodávané produkty činí 24 měsíců.

B.) Záruční lhůta počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

C.) Kupujícímu doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí.

D.) Případné mechanické poškození obalu výrobku v průběhu dopravy může být spojeno i poškozením     výrobku jako takového.

E.) Veškeré zboží je ze strany prodávajícího pojištěno proti škodám nastalým v průběhu přepravy. V případě, že kupující zjistí poškození zboží bezprostředně při předání přepravcem, doporučujeme kupujícímu, aby přepravce požádal o vyhotovení záznamu o poškození zboží v průběhu přepravy.

F.) Před prvním použitím zboží doporučujeme kupujícímu prostudování návodu a záručních podmínek. Při používání výrobku v rozporu s návodem nenese prodávající odpovědnost za škody vzniklé nesprávným použitím.

G.) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.

H.) V případě, že kupující zjistí rozpor mezi zbožím a kupní smlouvou, má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. S odkazem na požadavky kupujícího lze takto vzniklý rozpor odstranit výměnou věci nebo její opravou.

I.) Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

J.) Postup podle bodu H.) tohoto reklamačního řádu nelze uplatnit, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou prokazatelně věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

K.) Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má kupující nárok na zjednání nápravy

  • bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
  • přiměřeným snížením kupní ceny
  • náhradním dodáním zboží
  • odstoupením od smlouvy

Nejprve může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo výměnu zboží. Kupující má právo na výměnu zboží jen tehdy, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. O tom, zda je vada úměrná, rozhodne autorizované servisní středisko a to formou písemného posouzení této vady. V tomto případě bude zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená částka zpět.
Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uvedena jiný subjekt – odlišný od prodávajícího – subjekt autorizovaný výrobcem nebo importérem k provádění záručních oprav a provozovna tohoto subjektu je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u tohoto autorizovaného subjektu.

4.      Postup reklamace

Pokud zjistíte chybu výrobku, na kterou se vztahuje reklamace v průběhu záruční lhůty, napište nám na e-mailovou adresu reklamace@senzahracky.cz a přiložte vyplněný REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ, případně přiložte fotodokumentaci.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o doručení reklamace (emailem), po fyzickém obdržení zásilky k reklamaci. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován e-mailem.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30 dní. Zákazníkům ale vycházíme maximálně vstříc a snažíme se reklamace řešit co nejrychleji a v jejich prospěch, pokud jsou oprávněné. Na reklamaci se můžete e-mailem i telefonicky kdykoli informovat.

5.      Závěrečná ustanovení

V případě jakékoliv Reklamace informuje Kupující Prodávajícího o uplatnění reklamace a dohodne se s ním na nejvhodnější formě reklamačního postupu.

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 8. 2014.