Souhlas s odebíráním novinek

Tímto, jako dotyčná osoba uděluji dobrovolně společnosti NOMILAND s.r.o., se sídlem Vřesinská 828, 742 83 Klimkovice, IČO: 033 80 963, zapsané v OR, vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 59952 (dále jen „společnost“) jako provozovateli ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů a příslušných právních předpisů EU, svůj výslovný souhlas se zpracováním emailové adresy za účelem zasílání informací o novinkách a speciálních nabídkách společnosti (marketingové nabídky) prostřednictvím elektronické pošty – emailů (newsletter). Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji společnosti na dobu 5 let. Podle nařízení EU 2016/679 jsou informace o novinkách určené pro osoby starší 16 let.

Jako dotyčná osoba odpovídáte za úplnost, pravdivost a správnost poskytnutých osobních údajů. V případě změny poskytnutých osobních údajů jste povinni jejich změnu bezodkladně oznámit společnosti.

Při zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely jsou tyto údaje k tomuto účelu v nevyhnutém rozsahu poskytnuté smluvním poskytovatelům služeb společnosti a to zejména poskytovateli marketingových služeb - NOMILAND s.r.o. Vaše osobní údaje mohou být těmito poskytovateli služeb společnosti použité výhradně k účelu, na který jste nám udělili souhlas.

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům můžete kdykoliv odvolat a to kliknutím na příslušný link umístěný přímo v každém marketingovém emailů od společnosti a nebo zasláním emailů společnosti.

V případě neaktuálnosti poskytnutých údajů, odvolání souhlase se zpracováním osobních údajů, po splnění účelu a nebo doby, na kterou byl udělený souhlas ke zpracování osobních údajů a nebo pokud je nakládání z jakýchkoliv zákonných důvodů nepřístupné, budou uložené osobní údaje vymazány.

Ochrana osobních údajů se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a  ustanovením zákona o ochraně osobních údajů, kde jsou rovněž upraveny i práva dotyčné osoby. Dotyčná osoba má právo na bezplatné poskytnutí informací s ohledem na zpracování jejich uložených údajů.

Za předpokladu dodržení požadavků stanovených ve všeobecných závazných právních předpisech má dotyčná osoba zároveň právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nesprávných osobních údajů, právo na omezení (blokování) zpracování osobních údajů, právo zamítat zpracování svých osobních údajů k účelům přímého marketingu, právo na výmaz osobních údajů - zejména, když již nejsou nutné pro účely, na které se získávaly a nebo jinak zpracovávaly a nebo pokud odvolala svůj souhlas k jejich zpracování a pokud neexistuje jiný právní základ pro zpracování, případně pokud se osobní údaje zpracovaly nezákonně. Rovněž má dotyčná osoba v případě splnění stanovených podmínek i právo na přenos údajů tj. má právo získat své osobní údaje, které společnosti dobrovolně poskytla a to v elektronické formě, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v této souvislosti může využít své právo na přenos těchto údajů k druhému provozovateli, pokud bude takový přenos technicky možný (právo na přenos údajů).

V případě, že si u společnosti uplatňuje dotyčná osoba některé z práv dotyčné osoby podle právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů a s žádostí dotyčné osoby není možné ověřit totožnost žadatele a nebo v případě, že má společnost oprávněné pochybnosti v souvislosti s totožností osoby, která podává žádost, vyhrazuje si společnost právo tuto osobu požádat o poskytnutí dodatečných informací nutných k potvrzení totožnosti osoby uplatňující tuto žádost.

Jako dotyčná osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů České republiky, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, při podezření, že se Vaše osobní údaje zpracovávají v rozporu s platnou legislativou.

Společnost prohlašuje, že osobní údaje zpracuje pouze k výše uvedeným účelům a v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů a příslušnými právními předpisy EU a to s použitím přiměřených technických , organizačních a bezpečnostních opatření.